A weboldal próbaüzemben üzemel. Kérjük szíves megértését az esetlegesen felmerülő kellemetlenségek miatt!
Telefon: +36 1 256 1174, +36 1 256 1944 | 24h mentés esetén: +36 70 931 80 35
Gyorskereső

ÁSZF

Vásárlási és szállítási feltételek itt


 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni termékeinknek, szolgáltatásainknak, webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Áruházunk és webáruházunk, szolgáltatásaink működésével, vásárlási, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.1. A szerződés létrejötte

 


1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából Vevőnek minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki a Weboldalra az Eladó által feltöltött ajánlatokra vételi ajánlatot tesz, vagy az 1.4. pont szerinti módok valamelyikének következményeként szerződéses viszonyba lép Eladóval.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételektől Felek csak akkor és csak azokra a rendelkezésekre nézve térnek el, amely rendelkezésekre vonatkozóan Felek a közöttük létrejött konkrét szerződésben vagy keretszerződésben kifejezetten a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérően állapodnak meg.

1.4. A szerződéses viszony a Felek között: írásbeli szerződéssel, vagy a Vevő ajánlatának Eladó által történt kifejezett és egyértelmű elfogadásával, vagy az Eladó ajánlatának Vevő által történő elfogadásával jön létre. Az elfogadás történhet elektronikus levélben is. Ilyen Vevő által történő elfogadásnak minősül különösen az Eladó szállítólevelének, munkalapjának, árukiadási bizonylatának vagy számlájának a Vevő általi aláírása, amely iratok hivatkoznak a jelen Általános Szerződési Feltételekre. Vevő általi elfogadásnak minősül aláírás hiányában is a szállítólevél, árukiadási bizonylat, számla Vevő általi kézhezvétele, és ezáltali befogadása, amennyiben a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Vevő nem terjeszt elő kifogást. Továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Különösen az elektronikus áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletében található Felhasználási Feltételek, 2. sz. mellékletében található Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, valamint a 3. sz. mellékletben található Vásárlástól Való Elállás Szabályzata.

1.5. A szerződés előző pont szerinti létrejöttét megelőzően a Felek által tett nyilatkozatok hatályukat vesztik és a Felek jogviszonyára kizárólag az előző pont szerint létrejött szerződés vonatkozik.

1.6. A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a Felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges. Nem minősül a szerződés módosításának, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.2. Árak


2.1. Az árakra vonatkozóan az Eladónak a szerződéskötés napján érvényes árlistája az irányadó kivéve, ha a Felek eltérően állapodtak meg. Az árak tartalmazzák a 4. pont szerinti teljesítésig (a továbbiakban: az áru átvételéig) felmerült járulékos költségeket és közterheket.

2.2. Amennyiben a szerződés teljesítése során EUR vagy USD alkalmazása merül fel és a szerződés létrejötte és teljesítése között 5%-nál nagyobb mértékben változik a HUF/EUR vagy a HUF/USD árfolyam, vagy a KSH által közölt infláció mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy az Eladó jogosult az árfolyamváltozásnak megfelelően a szerződéses ár egyoldalú módosítására. Ha a Vevő a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult az áru átvételéig a szerződéstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben a Felek a foglaló szabályát nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre.

2.3. Ha a Vevő az árlistában feltüntetettől eltérő kivitelű terméket igényel, megrendelését utólag módosítja, vagy a Vevő el kíván térni az Általános Szerződési Feltételektől, úgy az Eladó jogosult az árlistától eltérő, egyedi ár alkalmazására.3. Fizetési feltételek


3.1. A fizetés készpénzzel történik, kivéve, ha az Eladó más fizetési módhoz (pl. átutalási megbízás) kifejezetten hozzájárult. Átutalás esetén az átutalás a számlán szereplő időtartamon belül esedékes. Az Eladó a számlát három eredeti példányban állítja elő. Az áru tulajdonjoga a vételár teljes és hiánytalan kifizetésével száll át a Vevőre, addig az Eladó tulajdonában marad (tulajdonjog-fenntartás). A vételár kiegyenlítéséig az Eladó jogosult a leszállított árut egyoldalúan birtokba venni és azt visszaszállítani.

3.2. Az Eladó a vételár egy részének előre fizetését kötheti ki és a szerződés hatályba lépését az előleg megfizetésétől teheti függővé.

3.3. Az áru átvétele előtt a Vevő által fizetett összeg – az áru bruttó vételárának 30%-áig – kifejezetten foglalónak minősül.

3.4. Amennyiben a Ptk. alapján jelen szerződés fogyasztási szerződésnek minősül, és Vevő a fizetéssel késedelembe esik, Eladó jogosult – függetlenül a 3.1. pont szerinti tulajdonjog fenntartás érvényesítésétől – a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező összegű késedelmi kamatot érvényesíteni. Amennyiben a Vevő gazdálkodó szervezet a Ptk. 301/A. §-a szerinti, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékponttal megemelt összegű késedelmi kamat kerül felszámításra. 15 napot meghaladó késedelem esetén az Eladó jogosult a szerződéstől külön figyelmeztetés nélkül elállni.

3.5. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő fizetőképessége bizonytalan, az Eladó jogosult a Vevőtől fizetési biztosítékot kérni. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

3.6. A Vevő nem jogosult kellékszavatossági igények vagy egyéb ellen-igények miatt fizetéseket visszatartani vagy beszámítani. Ez a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek minősülő szerződésekre nem vonatkozik.

3.7. Ha a Vevőnek az Eladó felé bármilyen jogcímen fizetési késedelme áll fenn, akkor az Eladó jogosult a további szállítások vagy egyéb teljesítések felfüggesztésére.

3.8. Az Eladó vállalja, hogy saját döntése alapján, meghatározott partnereivel kötött szerződéseiben rögzíti, hogy amennyiben szerződésszerű teljesítés esetén Vevője a részére kibocsátott számlát, az esedékesség időpontjáig nem fizeti meg, követelésének rendezése érdekében követeléskezelő céget bíz meg, mely Társaság díjazását szerződő Vevője viseli külön szerződésben meghatározott díjtáblázat mértékben.4. A teljesítés ideje és helye


4.1. A szerződéskötésekor az Eladó +/- 5 napos pontossággal tájékoztatja a Vevőt a teljesítés várható idejéről. Az Eladó törekszik arra, hogy lehetőség szerint a teljesítés pontos időpontjáról vagy időszakáról a teljesítés előtt legalább 3 nappal értesítse a Vevőt.

4.2. Az Eladó jogosult részletekben történő teljesítésre is, amelyre a teljesítés szabályai alkalmazandók.

4.3. A Vevő a teljesítésnek az Eladó által közölt idejében jogosult és köteles az árut átvenni. Ha a Vevő az átvétellel 3 napot meghaladó késedelembe esik, úgy az Eladó tárolási díjat számíthat fel. 15 napot meghaladó Vevői késedelem esetén az Eladó választása szerint a szerződéstől egyoldalúan elállhat, vagy a Vevő által át nem vett termékeket a Vevő birtokaként nyilvántartásba veheti, és az érintett termékekre vonatkozó számláját a Vevő felé kibocsáthatja, amely alapján a Vevő az át nem vett termékek vételárát az Eladó részére köteles megfizetni. Ez utóbbi esetben a szerződés az Eladó részéről teljesítettnek minősül.

4.4. A szerződés teljesítésének időpontja az, amikor a Vevő az árut átveszi, kivéve a 4.3. pontban meghatározott esetet és a vételárat kifizeti. Az átvétel helye az Eladó telephelye, kivéve, ha a Felek eltérő teljesítési helyben állapodnak meg. Az áruk elszállításáról ellenkező megállapodás hiányában a Vevő gondoskodik.

4.5. A Ptk. 279.§ (2) bekezdése alapján a veszély fogyasztói szerződés esetén a teljesítéssel (az áru átadásával), egyéb esetben a megrendelt termék elküldésével száll át a Vevőre. Amennyiben a Vevő nem minősül fogyasztónak a termék szállításával kapcsolatos kockázatot a Vevő viseli. Az áru átadása nélkül is átszáll a kárveszély viselése a 4.3. pont szerint a Vevő birtokaként nyilvántartásba vett termékek vonatkozásában.

4.6. Ha az Eladó a teljesítéssel a 4.1. pontban meghatározott tájékoztatásban megjelölt időponthoz képest egy hónapot meghaladó késedelembe esik, úgy a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

4.7. Ha a késedelem az Eladón vagy az Eladó beszállítóján, illetve alvállalkozóján kívülálló okból ered, úgy az Eladó a késedelemért nem felelős. Ez esetben a szállítási határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a teljesítés akadályba ütközött. Amennyiben a késedelem miatt a teljesítés a Vevőnek már nem áll érdekében, a Vevő – a még nem teljesített szolgáltatás tekintetében – a szerződéstől elállhat. A Felek a foglaló szabályát ebben az esetben nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre.

4.8. Amennyiben a szerződés létrejötte és teljesítés tervezett időpontja között megváltozik az Eladó forgalmazási programja és a megrendelt árut már nem forgalmazza, úgy jogosult helyette felajánlani a helyébe lépett terméket. Ha a Vevő a felajánlott terméket nem fogadja el, úgy az Eladó a szerződéstől elállhat. A Felek a foglaló szabályát ebben az esetben nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre azzal, hogy az Eladó semmilyen jellegű kártérítési kötelezettséggel nem tartozik.

4.9. Tárolási szolgáltatás megrendelése esetén a szolgáltatás egy egysége a betárolástól (a munkalap aláírásától) számított 270 napig tart. Amennyiben a szolgáltatás ideje alatt Vevő nem rendelkezik a szolgáltatással kapcsolatban további megrendelésről vagy lemondásról, a szolgáltatás lejártakor Eladó megkísérli Vevő értesítését. A szolgáltatás lejárta után tizenöt napon belül Vevő köteles az általa igénybe vett tárolási szolgáltatásról írásban nyilatkozatot tenni, pl. egy új munkalap és/vagy számla aláírásával a szolgáltatás meghosszabbításáról, vagy a szolgáltatás megszüntetéséről és díjának ellentételezéséről, egyben a tárolt termékek elszállításáról, vagy azok selejtezéséről. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghatározott határidőn belül nem rendelkezik a tárolási szolgáltatásról, illetve annak tárgyáról, az Eladó jogosult ezt a tényt a tulajdonjoggal való felhagyásnak minősíteni. (Ptk. 112.§ (1) bekezdés utolsó fordulata). Ilyen esetben Eladó megkísérli e tényről Vevőt írásban értesíteni, majd az értesítés keltétől számított 15. napon az Eladó a tárolt ingóságon, mint a gazdátlan dolog birtokosa tulajdonjogot szerez, és azzal, mint saját tulajdonával, minden korlátozástól mentesen, szabadon rendelkezik. Vevő elfogadja, hogy a szolgáltatások teljesítése során a rendelkezése szerint selejtnek minősített termékek esetében a munkalap aláírása a tulajdonjog átruházásának minősül. Ideiglenesen (pl. javításra, kivizsgálásra, átszerelést követően az elszállításig) tárolt termékek esetében a termékek tárolásának egy egysége, a munkalap aláírásától számított 10 napig térítésmentes. Az ideiglenes időszak lejártakor az Eladó megkísérli Vevő értesítését. Az ideiglenes tárolás lejárta után tizenöt napon belül Vevő köteles az általa igénybe vett ideiglenes szolgáltatásról írásban nyilatkozatot tenni, pl. a szolgáltatás megszüntetéséről és díjának ellentételezéséről, egyben a tárolt termékek elszállításáról, vagy azok selejtezéséről. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghatározott határidőn belül nem rendelkezik a tárolási szolgáltatásról, illetve annak tárgyáról, az Eladó jogosult ezt a tényt a tulajdonjoggal való felhagyásnak minősíteni. (Ptk. 112.§ (1) bekezdés utolsó fordulata). Ilyen esetben az Eladó a tárolt ingóságon, mint a gazdátlan dolog birtokosa tulajdonjogot szerez, és azzal, mint saját tulajdonával, minden korlátozástól mentesen, szabadon rendelkezik.5. Szavatosság, jótállás


5.1. Az Eladó az eladott árukért a hatályos jogszabályok előírásai szerinti szavatosságot vállal (Gumiabroncsok esetében a gyártó által vállalt garanciális időtartamok az irányadók, a szavatossági és jótállási idő legfeljebb a gumiabroncsok törvényben meghatározott minimális profilmélységének eléréséig érvényes). Az ettől eltérő, a termék gyártója által vállalt jótállási idő és ennek időtartama az adott áru adatlapján van feltüntetve. Az eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A szavatosság azonban nem terjed ki a nem visszterhes szerződés esetére, illetve a kártérítésre: az Eladó az életben és testi épségben okozott károk kivételével kifejezetten kizárja a jelen szerződésből eredő esetleges kártérítési felelősségét bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, tényleges kárért, költségért vagy elmaradt haszonért.

5.2. Hibás teljesítés esetén a Vevő a törvényes rendelkezések keretében (Ptk. 306. §) jogosult a dolog kijavítását, cseréjét, megfelelő árleszállítást követelni vagy elállhat a szerződéstől. Amennyiben a Vevő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősül fogyasztónak, vagy jelen szerződés nem minősül a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek, úgy Eladót illeti meg a választás joga a kellékszavatossági igény érvényesítésének módjára vonatkozóan. Amennyiben a Vevő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősül fogyasztónak, ill. jelen szerződés nem minősül a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek, úgy a Vevő Eladóval szembeni szavatossági igényét – minden egyéb szavatossági igénye kizárásával – köteles az áru hibájának felfedezését követő egy hónapon belül érvényesíteni. Az olyan Vevők, akik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősülnek fogyasztónak, kötelesek a nem teljes vagy nem szerződésszerű teljesítésre vonatkozó kifogásaikat az áru átvételét követő hét napon belül közölni, ellenkező esetben az áru elfogadottnak tekintendő. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kell időben közöltnek kell tekinteni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő Vevők egyéves elévülési határidőn belül érvényesíthetik szavatossági jogaikat. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében fogyasztónak minősülő Vevők kétéves elévülési határidőn belül érvényesíthetik szavatossági jogaikat.

5.3. Az Eladó reklámanyagaiban vagy egyéb, a szerződéskötést megelőző nyilatkozataiban közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. A szavatosság alapját kizárólag az 1.3. pont alapján létrejött szerződésben vagy annak mellékletében kifejezetten megjelölt specifikáció képezi.

5.4. A Vevő köteles az árut az átvételkor megvizsgálni, és esetleges kifogásait haladéktalanul közölni. Kifogás esetén az árut az Eladó is jogosult megvizsgálni. Amennyiben ez a Vevő hibájából nem lehetséges, a Vevő szavatossági igénnyel nem élhet. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok Vevő számára felismerhetőek voltak. A kereskedelemben szokásos vagy műszakilag elkerülhetetlen méret-, minta-, szín- és minőségi-, stb. eltérések, valamint az áru szerkezeti és kivitelezési módosításai nem jelentenek hibát, ha ezek az eltérések és módosítások lényegtelenek. Minden méret körülbelüli adat.

5.5. Amennyiben az Eladó vállalja a hibás áru kijavítását vagy kicserélését, úgy egyéb szavatossági igény nem alkalmazható.

5.6. A szavatosság és a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az átadás utáni helytelen szállításból, tárolásból, üzemeltetésből, kezelésből eredő, továbbá a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő hibákra.

5.7. A jótállási és szavatossági idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő érvényes.

 

5.8. Elállási jog: A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján. A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga a vásárlástól számított 14 naptári napon belül.

Az eladó a vevőnek visszajáró összegből jogosult levonni a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

Elállási jog: A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  •     a terméknek
  •     több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek
  •     több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
  •     ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.


Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az info@strauszgumi.hu e-mail címre vagy levelezési címünkre (1172 Budapest, Vidor utca 3) postán. Határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát részünkre. Emailben haladéktalanul visszaigazoljuk a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az itt leírt feltételeknek megfelelően gyakorolta.
Fogyasztó nyilatkozatát a fent megjelölt 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) köteles elküldeni részünkre.

Elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a fent megjelölt bolt címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az Ön által megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék visszaküldésének költsége Önt terheli, kivéve, ha a vállalkozásunk vállalta e költségek viselését. Cégünk azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Öntől a termék visszajuttatás költségét. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán Önt semmilyen más költség nem terheli.

Ha eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítést jogosultak vagyunk mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni ésszerű költségeinket.

Követelhetjük a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinknek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

   

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak.

 

  •     olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele cégünktől nem várható el akkor, ha a Ön a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható(pl. fogkefe). Amennyiben Ön még nem kezdte meg az ilyen termék használatát, vagyis a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.6. Egyéb rendelkezések


6.1. A Felek közötti szerződésekből fakadó kötelezettségekre az elévülés általános szabályai az irányadóak.

6.2. Ha a Felek közötti szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a Felek a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett – a szerződés egészével összhangban – azt a jogszabályt alkalmazzák, amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez.

6.3. A szerződő felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a Felek között keletkezik, a Felek kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

6.4. Jogérvényesítési lehetőségek

6.4.1. Vevői ügyfélszolgálat:


Cím: 1172 Budapest, Vidor u. 3.

Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: H-P: 8-17-ig

Telefonszám és fax: +36 1 256 1174

Kapcsolattartó személy: Strausz Gergely vevőszolgálati vezető

E-mail: info@strauszgumi.hu

Kötelező válaszadási idő faxon/e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap


6.4.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:


r Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

r Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

r Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

r Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


6.5. Az egyedi vagy keretszerződésekben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.

 


Strausz Kft. ©

Budapest, 2018. február 7.

 

 

 

 


 

Cégadatok

Continental ajánlott szakszervíz Michelin ajánlott szakszervíz Conti 360 Truck Force Goodyear Miért Michelint?

Hírek

Ünnepi nyitvatartás

Tekintse meg ünnepi nyitvatartásunkat!

2022. December 09.
Tesztgyőzelemmel kezdett a Continental új prémium ny...

Fölényesen, 51 versenytársát megelőzve győzött a Continental PremiumContact™ 6

2018. April 19.
Itt a tavasz, indul a motorszezon!

Felkészültünk a szezonra, kibővített motorgumi választékunkkal szeretettel várjuk!

2018. March 21.
Így néz ki a használt és új téligumi tapadása nedves...

A mai cikkünkben bemutatunk egy táblázatot, amely egyértelműen igazolja, hogy mekkora a tapadási felülete a használt és új gumiknak, nedves útszakaszon.  

2016. November 15.
Önjavító abroncs - ContiSeal™

A ContiSeal™ abroncs abban tér el egy normál gumiabroncstól, hogy a belső oldalán válltól vállig egy ragadós és viszkózus réteg található.

2016. October 13.
Összes hír